Tôn Thất Đào (1910-1979)

 

2851. Bẻ bai rủ rỉ tiếng tơ,
2852. Trầm bay lạt khói gió đưa lay rèm.Comments

Popular Posts