Skip to main content

Posts

Featured

Mộng Liên Đường chủ nhân

Truyện Thúy Kiều, Nguyễn Du, Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim hiệu đính và chú giải, trang XLV ed 2020/06/24 v2.0 update 2022/11/11 天 地 間 , 有 絕 世 才 情 人 , 亦 不 能 無  坎 坷 不 平 事 。 才 而 弗 獲 相 遇 , 情 獲 而 弗 相 慰 , 此 斷 腸 之 所 由 生 也 。 更 有 憐 惜 才 情 者 , 睹 其 事 而 觀 其 人 , 能 不 為 之 嗚 咽 乎 。 何 以 之 言 聖 人 忘 情 , 下 愚 不 及 情 , 情 之 所 鍾 正 在 我 輩 。 故 人 既 寡 情 , 定 是 無 才 , 但 目 矇 衣 生 瞎 , 死 於 冠 醉 飽 之 中 , 月 夕 花 晨 , 草 木 禽 魚 焉 則 已 爾 。 若 以 絕 世 才 情 之 人 , 玉 貌 花 顏 , 錦 心 繡 口 , 有 柳 絮 吟 成 添 香 奩 之 色 , 有 桐 詩 賦 就 爭 書 案 之 光 , 一 般 才 情 冠 千 秋 。 而 獨 步 者 , 縱 有 眞 正 才 人 , 興 之 合 作 , 花 前 詩 韻 , 月 下 琴 聲 , 諧 百 年 美 滿 , 恩 情 成 一 代 風 流 話 , 本 當 之 者 , 既 無 坎 坷 不 平 之 事 , 傳 之 者 又 安 有 斷 腸 新 聲 哉   。 惟 以 佳 期 易 誤 , 好 事 多 愆 , 環 響 不 成 , 而 竹 聲 空 動 , 桃 花 依 舊 而 人 面 已 非 。 才 而 弗 獲 相 遇 焉 , 情 而 弗 獲 相 慰 焉 , 以 絕 世 才 情 之 人 而 值 此 坎 坷 不 平 之 事 , 不 幾 於 天 之 厄 人 太 甚 乎 。 此 斷 腸 新 聲 之 所 為 作 也 。 金 重 翠 翹 風 情 錄 中 不 說 也   。 風 情 之 有 錄 舊 矣 , 鴻 山 素 如 子 玩 其 錄 , 奇 其 事 , 憐 憫 其 才 之 不 遇 , 於 是 乎 譯 之 以 國 音 , 顏 之 曰 斷 腸 新 聲 。 錄 則 舊   , 而 斷 腸 之 聲 則 新 也 。 始 終 結 起 , 大 抵 以 造 物 妬 才 一 語 。 而 蓋 翠 翹 一 生 , 有 辰 詩

Latest Posts