Tuesday, November 3, 2015

0349-0360Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1866

0349-0360

Rằng: Trong buổi mới lạ lùng,
Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang.
Ðã lòng quân tử đa mang,
Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung.
Ðược lời như cởi tấm lòng,
Giở kim thoa với khăn hồng trao tay.
Rằng: Trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi.
Sẵn tay bả quạt hoa quỳ,
Với cành thoa ấy tức thì đổi trao.
Một lời gắn bó tất giao,
Mái sau dường có xôn xao tiếng người.
<trang trước>  <trang sau> 

Chú thích

(0351) đa mang: nhiều việc bận rộn.
(0352) đá vàng: bởi câu kim thạch chi ngôn tỉ dụ lời nói chân thành bền chặt như vàng như ngọc.
(0352) thủy chung : trước sau như một.
(0354) kim thoa: bản Nôm ở đây khắc là "kim châu" . Tạm ghi âm Quốc Ngữ là "kim thoa" theo như một số bản Nôm khác, và cho hợp nghĩa với câu "Với cành thoa ấy tức thì đổi trao" ở dưới.
(0357) bả quạt hoa quỳ: quạt vẽ hoa quỳ (Thúy Kiều lấy quạt tặng cho Kim Trọng).
(0358) cành thoa: đây là cái thoa bằng vàng mà Thúy Kiều đã bỏ quên trên cành đào. Kim Trọng bắt được thoa này và bây giờ trao lại cho Thúy Kiều. Mấy câu thơ mô tả việc hai người trao đổi tặng vật với nhau hơi tối nghĩa. Các bản Nôm khắc câu khác nhau và các nhà chú giải (Tản Đà, Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, v.v.) đưa ra nhiều ý kiến mâu thuẫn. Dựa theo nguyên truyện có phần mạch lạc hơn: Kim sinh đại hỉ đạo: "Tường cao nhân ải, bất năng đệ thoa, ngã khứ thủ kiện tiếp cước vật lai." Nhân hồi nhập phòng trung, thủ ngân xuyến nhất song, bạch ngân ngũ lưỡng, hãn cân nhất thuế; hựu trì nhất tiểu thê, đáo giả sơn trực tiếp tường đầu, dữ Thúy Kiều đối diện, hiến thượng kim thoa tịnh lễ vật đạo: "Vi mạt bất thiển, liêu vi chí kiến." Thúy Kiều mãn kiểm thông hồng đạo: "Thoa cảm lĩnh khứ, hậu lễ quyết bất cảm thụ." Kim sinh đạo: "Dữ thật biểu chân ý, khanh hà tác sáo từ." Thúy kiều tiếu nhi thụ chi, nhân dĩ thủ trung kim phiến, tụ nội cẩm thuế đáp chi. : ", , ." , , , ; , , , :", ." 滿: ", ." : ", ." , , (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 2). Dịch nghĩa: Kim Trọng mừng rỡ nói: "Tường cao người thấp, không đưa cái thoa sang được, để tôi đi lấy cái gì bắc chân lên." Liền trở về phòng, lấy thêm một đôi vòng bạc, năm lạng bạc trắng, một dải khăn tay; lại mang một cái thang nhỏ, đến chỗ giả sơn, dựa đầu tường, leo lên cùng Thúy Kiều đối mặt, rồi đưa cái thoa vàng và lễ vật ra, nói: "Vài món nhỏ mọn không đáng gì, gọi là chút lễ gặp gỡ." Thúy Kiều đỏ bừng mặt, nói: "Cành thoa xin nhận, còn hậu lễ này, nhất quyết không dám lấy." Chàng Kim nói: "Gọi là tỏ lòng thành, sao nàng lại khách sáo như thế." Thúy Kiều cười và nhận lấy, nhân tiện lấy chiếc quạt vàng sẵn trên tay và chiếc khăn gấm trong ống tay áo tặng lại.
(0359) tất giao : (gắn bó như) keo sơn. Cổ thi: Dĩ giao đầu tất trung, thùy năng biệt li thử , (Mạnh đông hàn khí ) Lấy keo bỏ vào trong sơn, ai mà chia rẽ được.

No comments:

Post a Comment