Monday, November 2, 2015

0325-0336


Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1871

0325-0336

Xương mai tính đã rũ mòn,
Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay.
Tháng tròn như gởi cung mây,
Trần trần một phận ấp cây đã liều.
Tiện đây xin một hai điều,
Ðài gương soi đến dấu bèo cho chăng?
Ngần ngừ nàng mới thưa rằng:
Thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong.
Dù khi lá thắm chỉ hồng,
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha.
Nặng lòng xót liễu vì hoa,
Trẻ con đã biết đâu mà dám thưa.
Chú thích

(0325) xương mai: bởi chữ mai cốt , tức là cốt cách của hoa mai. 
(0327) tháng tròn như gởi cung mây: lấy nghĩa câu nguyệt kí tâm vu nguyệt cung tháng nào cũng để bụng ở cung tiên trong mặt trăng (theo Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim). 
(0328) trần trần một phận ấp cây: Có người nước Tống cày ruộng. Trong ruộng có gốc cây. Con thỏ chạy đụng gốc cây, gãy cổ chết. Người đó bèn bỏ cày mà giữ gốc cây, mong lại bắt được thỏ (Hàn Phi Tử , Ngũ đố , Thủ châu đãi thố ) (Trần Trọng San dịch). Ở đây ý nói cứ đợi mãi mà không thấy kết quả.  
(0330) đài gương: bởi chữ kính đài chỗ đặt gương soi để chải tóc trang điểm của đàn bà. Ở đây là tiếng tôn xưng người đẹp.
(0330) dấu bèo: bởi chữ bình tung , nghĩa là hành tung vô định, phiêu bạc khắp nơi như cánh bèo trôi nổi. Ở đây là lời nói khiêm.  
(0332) băng tuyết : trong sạch, trinh khiết (như giá tuyết).
(0332) phỉ phong : Thái phong thái phỉ (Thi Kinh, Bội phong , Cốc phong ) Hái rau phong rau phỉ. Ở đây ý nói mình quê mùa mộc mạc.  
(0333) lá thắm: xem chú thích 0265-0276. 
(0333) chỉ hồng: bởi chữ xích thằng , ý nói nhân duyên vợ chồng đều có định trước. Tương truyền Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông già coi sách dưới trăng, bảo đó là hôn thư. Cứ theo sách ghi, ông già lấy chỉ đỏ buộc chân những người phải lấy nhau. Ông già nói Vi Cố sẽ lấy một đứa con gái nhà nghèo hèn. Vi Cố không muốn, tìm cách giết đi, nhưng sau vẫn lấy đúng người này làm vợ (Lí Phục Ngôn , Tục u quái lục , Định hôn điếm ).


No comments:

Post a Comment