Friday, October 16, 2015

0145-0156



Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1871

0145-0156

Chàng Vương quen mặt ra chào,
Hai kiều e mặt nép vào dưới hoa.
Nguyên người quanh quất đâu xa,
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
Nền phú quý bậc tài danh,
Văn chương nết đất thông minh tính trời.
Thiên tư tài mạo tót vời,
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa.
Chung quanh vẫn đất nước nhà,
Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.
Vẫn nghe thơm nức hương lân,
Một nền Ðồng Tước khóa xuân hai Kiều.

Chú thích 

(0146) kiều: chữ "kiều" trong bản Nôm Liễu Văn Đường 1871 viết như tên của (Thúy) Kiều. Có bản Nôm dùng chữ "kiều" khác. Trong câu này "hai kiều" chỉ hai người con gái đẹp.
(0148) trâm anh : trâm là cái cài tóc của đàn bà, anh là dải mũ; trâm anh chỉ nhà hiển quý, dòng dõi có người làm quan to.
(0149) phú quý : giàu sang, có địa vị cao.
(0149) tài danh : tài học xuất chúng và có tiếng tăm.
(0151) thiên tư : tư chất bẩm phú.
(0151) tài mạo : tài hoa và dung mạo.
(0152) phong nhã : phong lưu, văn nhã.
(0152) hào hoa : giàu có, đường hoàng.
(0154) đồng thân: cũng như đồng song cùng cửa sổ, tức là bạn học. Vương Quan nhận đắc thị song hữu Kim Trọng (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện) Vương Quan nhận ra là Kim Trọng, một bạn đồng song với mình.
(0155) hương lân : người cùng làng, láng giềng, hàng xóm.
(0156) một nền Ðồng Tước khóa xuân hai Kiều: Đông phong bất dữ Chu lang tiện, Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều 便, (Đỗ Mục, Xích Bích ) Nếu gió đông không giúp Chu Du, thì hai Kiều (tức Đại Kiều và Tiểu Kiều đời Tam Quốc) đã bị nhốt kín ở trong đài Ðồng Tước. Ghi chú: Đại Kiều lấy Tôn Quyền, Tiểu Kiều lấy Chu Du. Ðồng Tước là tên đài do Tào Tháo dựng lên ở thành Nghiệp. Ý hai câu thơ của Đỗ Mục là nếu không nhờ gió đông giúp Chu Du phá tan quân Tào ở Xích Bích, thì hai nàng Kiều đã bị đem dâng làm thiếp cho Tào Tháo ở đài Ðồng Tước. Ở đây, trong hai câu thơ 155-156, Nguyễn Du mô tả chàng Kim ngắm nghé hai chị em xinh đẹp Thúy Kiều Thúy Vân ở nơi kín cổng cao tường.





















No comments:

Post a Comment