Monday, August 10, 2015

Phạm Quý ThíchĐoạn trường tân thanh đề từ

Giai nhân bất thị đáo Tiền Đường
Bán thế yên hoa trái vị thường
Ngọc diện khởi ưng mai thủy quốc
Băng tâm tự khả đối Kim lang
Đoạn trường mộng lí (*) căn duyên liễu
Bạc mệnh cầm chung oán hận trường
Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy
Tân thanh đáo để vị thùy thương

Phạm Quý Thích (1760-1825)


Ghi chú:

(*) Đào Duy Anh chú: đúng là chữ "tỉnh" , xưa nay truyền tụng "lí" là sai.


Dịch thơ:


Đề cuốn Đoạn trường tân thanh

(bài dịch 1)

Giọt nước Tiền Đường chẳng rửa oan,
Phong ba chưa trắng nợ hồng nhan.
Lòng còn tơ vướng chàng Kim Trọng,
Gót ngọc khôn đành chốn thủy quan.
Nửa giấc đoạn trường tan gối điệp,
Một dây bạc mệnh dứt cầm loan.
Cho hay những kẻ tài tình lắm,
Trời bắt làm gương để thế gian.

Phạm Quý Thích (dịch)
(Truyện Thúy Kiều, Nguyễn Du, Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim hiệu đính và chú giải,
Nhà xuất bản Tân Việt, bản in lần thứ 8, Saigon, 1968)

(bài dịch 2)

Giai nhân ví chẳng tới sông Tiền
Nửa kiếp trăng hoa nợ chửa đền
Mặt ngọc nỡ dìm trong đáy nước
Lòng băng nào thẹn với khuôn duyên
Đoạn trường tan mộng cơ đà rõ
Bạc mệnh buông đàn hận khó quên
Một mảnh tài tình muôn thuở lụy
Tân thanh chính bởi khóc ai nên

Đào Duy Anh (dịch)
(Báo Khởi Hành, số 91, tháng 5.2004)

No comments:

Post a Comment