Thursday, February 21, 2013

mục lục


Tự Đức Thập Cửu Niên Trọng Xuân Tân San
TIÊN ĐIỀN Lễ Tham NGUYỄN HẦU soạn
KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
Liễu Văn Đường tàng bản0001-0012 Trăm năm trong cõi người ta
0013-0024 Một trai con thứ rốt lòng
0025-0036 Làn thu thủy nét xuân sơn
0037-0048 Êm đềm trướng rủ màn che
0049-0060 Ngổn ngang gò đống kéo lên
0061-0072 Vương Quan mới dẫn gần xa
0073-0084 Khóc than khôn xiết sự tình
0085-0096 Phũ phàng chi bấy hóa công
0097-0108 Một vùng cỏ áy bóng tà
0109-0120 Nỗi niềm tưởng đến mà đau
0121-0132 Ào ào đổ lộc rung cây
0133-0144 Dùng dằng nửa ở nửa về
0145-0156 Chàng Vương quen mặt ra chào
0157-0168 Nước non cách mấy buồng thêu
0169-0180 Dưới dòng nước chảy trong veo
0181-0192 Người đâu gặp gỡ làm chi
0193-0204 Thưa rằng: Thanh khí xưa nay
0205-0216 Kiều vâng lĩnh ý đề bài
0217-0228 Một mình lưỡng lự canh chầy
0229-0240 Buổi ngày chơi mả Ðạm Tiên
0241-0252 Hiên tà gác bóng chênh chênh
0253-0264 Buồng văn hơi lạnh như đồng
0265-0276 Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều
0277-0288 Lấy điều du học hỏi thuê
0289-0300 Cách tường phải buổi êm trời
0301-0312 Tan sương đã thấy bóng người
0313-0324 Ðược rày nhờ chút thơm rơi
0325-0336 Xương mai tính đã rũ mòn
0337-0348 Sinh rằng: Rày gió mai mưa
0349-0360 Rằng: Trong buổi mới lạ lùng
0361-0372 Vội vàng lá rụng hoa rơi
0373-0384 Tưng bừng sắm sửa áo xiêm
0385-0396 Nàng rằng: Gió bắt mưa cầm
0397-0408 Trên yên bút giá thư đồng
0409-0420 Nàng rằng: Lẫm liệt dung quang
0421-0432 Dù đâu giải kết đến điều
0433-0444 Nhặt thưa gương giọi đầu cành
0445-0456 Vội mừng làm lễ rước vào
0457-0468 Chày sương chưa nện cầu Lam  

No comments:

Post a Comment