Wednesday, February 27, 2013

0421-0432


Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1871

0421-0432

Dù đâu giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân.
Ðủ điều khúc lí ân cần,
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
Giã chàng nàng mới kíp dời song sa.
Ðến nhà vừa thấy tin nhà,
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.


Chú thích

  (0421) giải kết : "giải" nghĩa là cởi, "kết" nghĩa là buộc. Tản Đà ghi chú: Trong bản của ông Hồ Đắc Đàm dẫn câu cổ thi: Thương thiên nhược giải đồng tâm kết, kim thạch vi minh ngã dữ quân , , nghĩa là: "Ông trời xanh dù có cởi cái cái mối buộc đồng tâm nữa, thời cái lời thề vàng đá, ta cũng giữ với mình."
  (0422) vàng đá: bởi chữ kim thạch , tỉ dụ ý chí hoặc tình cảm vững bền không dời đổi.
  (0425) đầy gang: bản Nôm ở đây khắc là "thủ gang". Nhưng tạm ghi âm Quốc Ngữ là "đầy gang" theo nhiều bản Nôm phổ biến khác.
  (0426) ác: chỉ mặt trời. Xem chú thích ác tà 0073-0084.
  (0426) non đoài: núi phía tây.
  (0428) song sa: cửa sổ che màn the. Xem chú thích song the 0241-0252.
  (0430) hai thân: cha mẹ.
  (0430) tiệc hoa: bởi chữ hoa diên , chỉ bữa tiệc thịnh soạn.

  No comments:

  Post a Comment