Saturday, February 9, 2013

0397-0408Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1871
0397-0408

Trên yên bút giá thư đồng,
Ðạm thanh một bức tranh tùng treo trên.
Phong sương được vẻ thiên nhiên,
Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi.
Sinh rằng: Phác họa vừa rồi,
Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa.
Tay tiên gió táp mưa sa,
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.
Khen: Tài nhả ngọc phun châu,
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này.
Kiếp tu xưa ví chẳng dày,
Phúc nào đổi được giá này cho ngang.

Chú thích
đạm thanh một bức tranh tùng
(0397) bút giá thư đồng : giá đựng bút và hộp đựng sách. Ghi chú: Có bản Nôm ghi là: bút giá thi đồng giá đựng bút và ống đựng thơ.
(0398) đạm thanh: bản Nôm ở đây khắc là đạm tình . Nhưng tạm ghi âm Quốc Ngữ là đạm thanh (/), theo nhiều bản Nôm phổ biến khác.
(0398) tranh tùng: nguyên truyện: Hốt kiến bích thượng nhất bức sơn cư đồ, vị hữu xưng đề , (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 3) (Thúy Kiều) Chợt thấy trên vách một bức tranh tùng bách mà chưa có đề vịnh.
(0399) phong sương : gió và sương.
(0403) tay tiên: bản Nôm ở đây khắc là ngộ khi. Nhưng tạm ghi âm Quốc Ngữ là tay tiên, theo nhiều bản Nôm phổ biến khác.
(0403) gió táp mưa sa: mạnh mẽ như gió đập mưa rơi. Nguyên truyện: Thúy Kiều tửu nùng tình khoái, thi hứng bột nhiên , (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 3) Thúy Kiều rượu nồng ý thích, hứng thơ phấn khởi.
(0405) nhả ngọc phun châu: lời thơ làm ra như nhả từng viên ngọc, phun ra từng hạt châu.
(0406) nàng Ban: tức Ban Chiêu đời Đông Hán, vợ Tào Thế Húc, học rộng tài cao, giỏi thơ, đời xưa xưng là Tào Đại Gia .
(0406) ả Tạ: Tức Tạ Đạo Uẩn đời Đông Tấn, cháu gái Tạ An, thông minh tài biện, giỏi làm thơ.

No comments:

Post a Comment