Monday, January 21, 2013

0337-0348


Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1866
0337-0348

Sinh rằng: Rày gió mai mưa,
Ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi.
Dù chăng xét tấm tình si,
Thiệt ta mà có ích gì đến ai?
Chút chi gắn bó một hai,
Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh.
Khuôn thiêng dù phụ tấc thành,
Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời.
Lượng xuân dù quyết hẹp hòi,
Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru.
Lặng nghe lời nói như ru,
Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng.

<trang trước>  <trang sau>

Chú thích

  (0339) tình si: tình yêu mê đắm.
  (0342) mối manh: mai mối, nhờ người trung gian lo việc cưới hỏi.
  (0343) khuôn thiêng: chỉ trời, tạo hóa. Xem chú thích: hóa công 0085-0096.
  (0344) xuân xanh: bởi chữ thanh xuân chỉ tuổi trẻ.
  (0345) lượng xuân: lòng bao dung.
  (0348) chiều xuân: bởi chữ xuân tứ , tức là mối tình, tình tự ngày xuân. Ở đây chỉ mối tình chớm nở trong lòng Thúy Kiều. Xuân Phúc dịch sang tiếng Pháp là "éveil de l'amour" (Nguyễn Du, Kim Vân Kiều, Editions Thanh Long, 1986, Belgique).
  (0348) nét thu: bởi chữ thu ba chỉ mắt người con gái (trong sáng long lanh như nước mùa thu).
   No comments:

   Post a Comment