Sunday, January 13, 2013

0313-0324
Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1871
0313-0324

Ðược rày nhờ chút thơm rơi,
Kể đà thiểu não lòng người bấy nay.
Bấy lâu mới được một ngày,
Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là.
Vội về thêm lấy của nhà,
Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông.
Bậc mây rón bước ngọn tường,
Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe?
Sượng sùng giữ ý rụt rè,
Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu.
Rằng: Từ ngẫu nhĩ gặp nhau.
Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn.

<trang trước>  <trang sau>

Chú thích

(0314) thiểu não: buồn rầu, đau khổ.
(0316) niềm tây: nỗi lòng riêng, ý riêng.
(0318) xuyến vàng: bởi chữ kim xuyến vòng trang sức bằng vàng.
(0318) khăn là: khăn làm bằng lụa mỏng.
(0319) bậc mây: bởi chữ vân giai . Hương phong dẫn đáo đại la thiên, Nguyệt địa vân giai bái động tiên , (Ngưu Tăng Nho , Chu Tần hành kỉ ) Gió thơm dẫn tới trời Đại La (cõi trời cao nhất, tức là cõi tiên), Lấy mặt trăng làm đất, lấy mây làm bậc đến lễ động tiên. Ở đây chỉ cảnh trời. Cũng tỉ dụ chỉ nơi có cảnh vật xinh đẹp. 
(0320) chẳng nhe: bản Nôm khắc là "chẳng sai". Như thế không vần với câu sau. Tạm thời ghi âm Quốc Ngữ là "chẳng nhe", theo nhiều bản Nôm phổ biến khác.
(0323) ngẫu nhĩ : ngẫu nhiên, tình cờ. 
(0324) đã chồn: đã mỏi, đã nhọc lòng.
No comments:

Post a Comment