Saturday, December 22, 2012

0157-0168Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1871

0157-0168

Nước non cách mấy buồng thêu,
Những là trộm dấu thầm yêu chốc mòng.
May thay giải cấu tương phùng,
Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa.
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
Người quốc sắc kẻ thiên tài,
Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê.
Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn.
Bóng tà như giục cơn buồn,
Khách đà lên ngựa người còn nghé theo.

<trang trước>  <trang sau> 

Chú thích
quốc sắc thiên hương
  (0157) nước non cách mấy: sông núi xa cách, bởi câu mạc nhược hà sơn xa như núi sông cách trở.
  (0157) buồng thêu: bởi chữ tú phòng , chỉ chỗ ở của đàn bà con gái. Ghi chú: chữ Nôm trong bản này đúng ra phải đọc là "buồng điều". Nhưng tạm ghi âm Quốc Ngữ là "buồng thêu" theo nhiều bản Nôm quen thuộc khác.
  (0158) trộm dấu thầm yêu: yêu thương nhung nhớ trong lòng, người ngoài chưa biết.
  (0158) chốc mòng: bấy lâu nay.
  (0159) giải cấu tương phùng : không hẹn mà gặp.
  (0160) đố lá: có thuyết cho là trò chơi ngày xưa người ta hái hoa lá đem ra hỏi, thi đua với nhau.
  (0161) bóng hồng: bóng người đẹp.
  (0162) xuân lan thu cúc : Trần Hậu Chủ hỏi Tùy Dưỡng Đế: Tiêu Phi (hậu phi của Tùy Dưỡng Đế) và Trương Lệ Hoa (sủng phi của Trần Hậu Chủ), ai đẹp hơn ai? Tùy Dưỡng Đế trả lời: Xuân lan thu cúc, các nhất thì chi tú dã , 各一 (Đại nghiệp thập di kí ) nghĩa là: Hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa thu, mỗi thứ có cái đẹp theo từng mùa. Câu thơ của Nguyễn Du ý nói Thúy Kiều và Thúy Vân mỗi người đẹp một vẻ.
  (0163) quốc sắc : sắc nước, chỉ người đẹp. Thiên hương dạ nhiễm y, Quốc sắc triêu hàm tửu , (Lí Chính Phong ) Hương trời đêm thấm áo, Sắc nước sớm rượu say. Hai câu này vốn tả hương sắc tuyệt trần của hoa mẫu đơn, sau mượn chỉ người đẹp.
  (0163) thiên tài : tài năng trác tuyệt trời phú cho.
  (0166) rốn ngồi: nán lại thêm một chút.
  (0166) chỉn khôn: cũng khó.
  (0168) lên: chữ Nôm trong bản này đúng ra phải đọc là "xuống". Nhưng tạm ghi âm Quốc Ngữ là "lên" theo nhiều bản Nôm quen thuộc khác.
  (0168) nghé theo: trông theo, ngóng theo.


   No comments:

   Post a Comment