Thursday, December 6, 2012

0001-0012Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1866
0001-0012

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy đà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cố lục còn truyền sử xanh.
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.
<trang sau>

Chú thích
  (0001) trăm năm: chỉ đời người (thường sống được khoảng một trăm năm).
  (0002) tài mệnh: Cổ lai tài mệnh lưỡng tương phương (Đường , Lí Thương Ẩn 李商, Hữu cảm ) Xưa nay tài và mệnh xung khắc nhau. Ý nói có tài hơn người thì phần mệnh phải kém.
  (0003) bể dâu: biển xanh biến thành ruộng dâu, ý nói việc đời biến đổi rất nhiều. Thần tiên truyện : Ma Cô tự thuyết vân: Tiếp thị dĩ lai, dĩ kiến đông hải tam vi tang điền 接侍, 桑田 Ma Cô nói rằng: Cho đến nay đã thấy biển đông ba lần hóa ra ruộng dâu.
  (0005) bỉ sắc tư phong: phong vu bỉ sắc vu thử (luật tạo hóa) hơn cái này thì kém cái kia.
  (0006) trời xanh quen với má hồng đánh ghen: thiên đố hồng nhan trời ganh ghét với người đẹp. 
  (0008) cảo thơm: pho sách hay, do chữ phương cảo 稿
  (0009) phong tình cố lục : sách cũ chép về tình yêu trai gái.
  (0009) sử xanh: ngày xưa, chưa có giấy, dùng thẻ tre để viết hoặc ghi chép sử, gọi là thanh sử .
  (0010) Gia Tĩnh : Niên hiệu vua Thế Tông nhà Minh (1522-1566).
  (0011) hai kinh: chỉ Bắc Kinh và Nam Kinh (nhà Minh).
  (0012) viên ngoại : tiếng dùng ở Trung Quốc ngày xưa để gọi những nhà khá giả.
  (0012) bậc trung: gia kế thường thường, không dồi dào cũng không túng kém.  No comments:

  Post a Comment